Depășirea puterii aprobate

În anexa 2 din Condiții Generale  pentru  prestarea  serviciului de  distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție concesionar, în cazul în care contractul de  distribuție  pentru  locul  de  consum  este  încheiat  între  operatorul  de  distribuție concesionar și furnizor (aprobat prin Ordinul ANRE 25/2021) găsim:

Obligațiile clientului final sunt următoarele:

 • a) să nu depășească puterea aprobată prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;
 • b) să respecte condițiile prevăzute în certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare și, după caz, în convenția de exploatare;
 • c) să permită accesul reprezentantului OD în scopul de a presta activitatea de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreține, verifica, înlocui sau citi indexul grupului de măsurare, precum și pentru a întreține, verifica sau remedia defecțiunile intervenite la instalațiile aflate în exploatarea OD, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final, conform programării stabilite de comun acord cu OD;

În cazul în care nu sunt respectate aceste obligații atunci consumatorul riscă întreruperea alimentării cu energie electrică

Operatorul de distribuție deconectează un loc de consum al clientului final după transmiterea de către furnizor a unui preaviz, în următoarele cazuri:

 • b) depășirea puterii aprobate prin certificatul de racordare/ avizul tehnic de racordare;
 • c) împiedicarea accesului delegatului împuternicit al OD de a verifica sau a înlocui grupurile de măsurare ori de a citi înregistrările acestora, de a verifica și efectua lucrări de mentenanță sau de modernizare asupra instalațiilor proprii, atunci când acestea se află în incinta/pe proprietatea clientului final, sau de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situații care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;

Preavizul se transmite de către furnizor clientului final la solicitarea operatorului de distribuție și cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare a instalațiilor clientului final.

Totodată trebuie cunoscut și faptul că:

atât furnizorul, cât și operatorul de distribuție au obligația să asigure clientului final condiții pentru eliminarea cauzei ce a determinat transmiterea preavizului, astfel încât să se evite deconectarea instalațiilor clientului final.

Mai mult:

Cheltuielile operatorului de distribuție pentru deconectarea și reconectarea la rețea pentru cazul de mai sus vor fi suportate de clientul final.

Dacă în locația consumatorul există și contor "inteligent" operațional complet (adică datele din contor se pot extrage de la distanță și programarea acestuia se poate realiza de la distanță, în spetă de către operatorul de distribuție care este proprietarul contorului) atunci contorul respectiv permite controlul de la distanță al deconectării/reconectării în rețea sau limitarea puterii

Ce mai trebuie să știe consumatorul:

Puterea aprobată = putere activă (aparentă) maximă simultană pe care utilizatorul o poate absorbi sau evacua prin instalația de racordare la rețeaua electrică pentru care se emite avizul tehnic de racordare; se consemnează în avizul tehnic de racordare și este luată în considerare la dimensionarea instalației de racordare a utilizatorului respectiv

Putere instalată = putere activă (aparentă) nominală indicată în documentația tehnică a fabricii constructoare pentru o unitate generatoare sau un receptor sau un echipament component al stației de conversie HVDC și/sau al instalației de stocare, după caz, care este înscrisă pe plăcuța indicatoare sau care este indicată de fabricant;

Putere instalată totală = suma puterilor instalate ale tuturor generatoarelor sau ale tuturor receptoarelor sau ale stațiilor de conversie HVDC sau ale instalațiilor de stocare, după caz, pentru un loc de producere și/sau consum;

Spor de putere = putere suplimentară față de puterea aprobată prin ultimul aviz tehnic de racordare dat pentru un loc de producere sau consum existent și care a fost avută în vedere la dimensionarea, respectiv verificarea capacității instalației de racordare;

Tarif de emitere/actualizare a avizului tehnic de racordare = tarif reglementat care reprezintă cheltuiala medie efectuată de un operator de rețea pentru emiterea sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare;

Actualizare (a unui aviz tehnic de racordare valabil) = acțiunea prin care operatorul de rețea corelează conținutul avizului tehnic de racordare valabil cu datele energetice sau tehnice caracteristice locului de producere sau de consum, respectiv cu datele administrative de identificare a utilizatorului sau locului de producere/consum, atunci când ele se modifică față de cele anterioare, care au fost avute în vedere la emiterea avizului

Documentația necesar a fi depusă pentru actualizarea avizului tehnic de racordare / certificatului de racordare este:

 1. cererea de racordare și chestionarul pentru obţinerea avizului de racordare (de obicei este un formular standard);
 2. certificatul de înregistrare (persoane juridice) sau cartea de identitate (persoane fizice);
 3. actul care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului / incintei / clădirii în care se constituie locul de consum
  • contract de vânzare-cumpărare
  • contract de închiriere, extras de carte funciară
  • extras de carte funciară
  • autorizație de construire valabilă;
  • pentru  spaţiile  închiriate,  acordul  notarial  al  proprietarului  pentru  executarea  de  lucrări  în instalaţiile electrice.

VREȚI SĂ SOLICITAȚI CLARIFICĂRI ?

https://www.reclamatii.info/solicitare-clarificari-depasire-putere-aprobata/

Conținut creat la data de: 01.01.2022
Ultima actualizare: 13.04.2024 13:30:11